Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

W ramach edycji lub dodawania klienta możesz określić, skąd został pozyskany.

Masz także możliwość wprowadzenia dokładniejszej informacji - wskazanie źródła pozyskania klienta (np. dla Internetu, portal, dzięki któremu klient "trafił" do Twojego biura).

Aby móc definiować źródła, należy stworzyć słownik, dodając do niego wartości, które odpowiadają Twoim sposobom pozyskiwania klientów.

Słownik źródeł klientów tworzy się z poziomu menu Administracja > Narzędzia > Definicje źródeł klientów

W trakcie dodawania źródła, po kliknięciu na  zostanie wyświetlone okno, z którego należy wybrać, jaką pozycję z głównego słownika należy uszczegółowić. Dla przykładu, wskazując źródła dla Internetu, trzeba  dodać nazwy portali, z którymi współpracujesz. Każdą pozycję należy zapisać oddzielnie. Wszystkie dodane pozycje można "podejrzeć" lub zmienić z poziomu listy. 

Ze zdefiniowanego nowego słownika można korzystać w trakcie edycji lub dodawania klienta.  • No labels