Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

W ramach sterowania uprawnieniami możesz określić, jakie Grupy Twoich pracowników będą miały dostęp do funkcji, które umożliwiają wycofywanie ofert bez transakcji i rejestrowania transakcji w przypadku ofert sprzedanych.


  • No labels