Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Dodawanie notatki jest dostępne z poziomu menu "Akcje" w ofercie wybierając funkcję "Dodaj notatkę"

W oknie wpisujemy notatkę, którą chcemy zapisać przy ofercie

a następnie klikamy na "OK"

Tak zapisana notatka będzie dostępna w ofercie w zakładce "Notatki"