Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodanie nowego portalu:

Są dwie opcje dodania portalu:

  1. Gdy portal posiada z nami podpisaną umowę partnerską, co oznacza, że jest portalem sprawdzonym i eksporty wykonują się prawidłowo - wtedy należy wybrać go z listy (co opisuje dalsza część instrukcji).
    Na tej liście znajdują się największe i najpopularniejsze portale w Polsce.

  2. Gdy nie mamy umowy partnerskiej z portalem można skonfigurować eksport na dowolny serwer FTP, co opisuje instrukcja: Konfiguracja eksportu na własne portaleKonfigurację nowego eksportu wykonuje się z poziomu Administracji w zakładce Eksport na portale, po uprzednim otrzymaniu z portalu ogłoszeniowego loginu i hasła do FTP umożliwiającego eksport ogłoszeń na wybrany portal. Login i hasło wysyłane jest z portalu ogłoszeniowego drogą e-mail. Ustawiona konfiguracja eksportu jest ważna zgodnie z umową zawartą z portalem ogłoszeniowym może być zawarta na czas określony (np. 1 rok)  lub nieokreślony.

Otrzymane dane służą do konfiguracji eksportu, który wykonujemy zgodnie z instrukcją poniżej:


W górnym pasku Dodaj export na portal: dostępna jest rozwijana lista portali na które można wykonywać eksporty. Z tej listy wybieramy portal od którego otrzymaliśmy dane do eksportu.W przypadku gdy na liście nie znajduje się portal do którego chcemy eksportować ogłoszenia, oznacza to, że portal nie jest jeszcze przystosowany technicznie (nie przeszedł jeszcze weryfikacji pod kontem poprawności eksportów) do importu ogłoszeń z programu asariWEB, jego konfiguracja jest niemożliwa.


Po wybraniu portalu z listy, pojawi się okienko z prośbą o wprowadzenie danych,  wpisujemy otrzymane od wybranego portalu dane dostępowe:


Dla biur posiadające oddziały (pakiet PLATINUM) jest możliwość wyboru z którego oddziału/biura oferty mają być eksportowane.


Wybrany portal już jest skonfigurowany

Przy zapisie dane są weryfikowane. W przypadku już ustawionego wcześniej eksportu, otrzymany informację o eksporcie znajdującym się na liście.

Komunikat będzie wyglądał tak: 

Błędne dane lub nieaktywne konto FTP

Dla błędnych wprowadzanych danych lub nieaktywnym koncie FTP znajdującym się na serwerze portalu otrzymamy komunikat o błędnych danych.

Komunikat będzie wyglądał tak: 

W takim przypadku należy zweryfikować wprowadzane dane ( login i hasło) lub ewentualnie skontaktować się z portalem celem ustalenia daty/godziny aktywności konta FTP

Uwaga:

Otrzymanie od portalu ogłoszeniowego danych do konfiguracji eksportu nie zawsze jest równoznaczne z aktywacją konta FTP przez ten portal.

Po poprawnym zapisaniu danych, portal pojawi się na liście skonfigurowanych portali, jednocześnie jego nazwa zniknie z listy "Dodaj eksport do portali"  z wyjątkiem pakietu PLATINIUM który posiada usługę Obsługi oddziałów, w tym pakiecie każdy oddział może mieć skonfigurowany własny eksport na ten sam portal.

Przy ustawionym eksporcie widzimy komunikat "Oczekuje na wysyłkę"  oraz na końcu brakuje przycisku od ustawienia pełnego eksportu (niebieskiej kulki)

Taki stan oznacza, że najbliższy eksport będzie eksportem pełnym i oczekuje na wykonanie.


Oznaczenia ikonek w tabeli Akcje:

  • ikonka Ołówka umożliwia edycję skonfigurowanego eksportu ( np. zmiana hasła, zmiana loginu) 
  • ikonka Kłódki umożliwia zatrzymanie eksportu na portal przy którym się znajduje, (Kłódka otwarta oznacza brak blokady, Kłódka zamknięta oznacza blokadę)
  • ikonka Notatnika umożliwia sprawdzenie/weryfikację  raportów z eksportów do portalu przy którym się znajduje. Przy pomocy raportów możemy dokładnie sprawdzić jakie oferty i kiedy zostały przesłane do portalu. 


Blokada eksportu przez portal!

Może się zdarzyć, że przy poprawnym skonfigurowaniu konta FTP, wysyłane eksporty na dany portal nie są przyjmowane z powodu blokady nałożonej przez portal. Często przyczyną takiej blokady i zatrzymanie eksportów jest brak płatności w portalu lub wygaśnięcie umowy z portalem. W takim przypadku należy skontaktować się z portalem ogłoszeniowym w celu ustalenia przyczyny blokady.


Logika eksportów

Po dodaniu nowego portalu program wykonuje eksport całościowy - czyli wybiera do wysłania wszystkie oferty aktualne, które są oznaczone do eksportu na portale.

Po wykonaniu eksportu całościowego program przełącza się w tryb eksportów przyrostowych. Od tego momentu od razu po zmianie ceny, dodaniu nowej ofert (oznaczonej do eksportu) lub sprzedaży/wycofaniu oferty, program wyśle odpowiednią informację do portalu. ASARI eksportuje oferty bardzo szybko - od zmiany ceny do wykonania eksportu mija czas od kilku sekund do kilku minut. Portale z kolei przetwarzają eksporty zazwyczaj co 1 godzinę.

Gdy pojawi się potrzeba wykonania ponownego eksportu całościowego (np. celem wyrównania bazy danych na portalu). W takim wypadku prosimy o kontakt z naszym dok@asari.plGdy pojawi się problem z eksportem