Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Po wejściu w folder master w konsoli GITa:

Komendy do Push'a:

git add .

git commit -m "komentarz"

git push

Komendy do Pull'a:

git reset –hard HEAD

git pull

Komenda pokazująca poprzednie komentarze:

git log