Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W trakcie dodawania źródła, po kliknięciu na  zostanie wyświetlone okno, z którego należy wybrać, jaką pozycję z głównego słownika należy uszczegółowić. Dla przykładu, wskazując źródła dla Internetu, trzeba  trzeba dodać nazwy portali, z którymi współpracujesz. Każdą pozycję należy zapisać oddzielnie. Wszystkie dodane pozycje można "podejrzeć" lub zmienić z poziomu listy. 

...